Інтернет-сторінки, що містять інформацію про історію та сучасний стан української літературної мови

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ДО КУРСУ

«КУЛЬТУРА НАУКОВОЇ МОВИ»

Методичні праці викладачів кафедри ДІДУ

1. Шкіцька І.Ю. Лінгвістичні основи документознавства: навч.-метод. посібник для студ. вищих навч. закладів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / І.Ю. Шкіцька. ― Тернопіль : Воля, 2008. 256 с.

Нормативно-правові акти, стандарти, програми

1. ДСТУ 3008 – 95. Державний стандарт України. Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура та правила оформлення : - К.: Держстандарт України, 1995. – 36с.

2.ДСТУ ГОСТ 7.1 : 2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 48 с.

3.Про інформацію: Закон України, 2 жовтня 1992 р. // Голос України. – 1992. – 13 листопада. – С. 3-5; Те саме // Відомості Верх. Ради України. – 1992. - № 48. – С. 1447-1462.

Основна література

1.Непийвода Н. Мова української науково–технічної літератури (функціонально–стилістичний аспект). –К.: ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1997. – 303с.

2.Семеног О. М. Культура наукової української мови: навч. посібник /О.М.Семеног. – К.: ВЦ «Академія», 2010. – 216с.

Допоміжна

1.Адамович А.Є. Культура наукової мови:Методичні вказівки до семінарських (практичних) занять. – Мелітополь, 2012.

2.Антисуржик/ ред. А. Сербенська. – Львів: Світ, 1994. – 150с.

3.Антоненко-Давидович Б. Д. Як ми говоримо. — К. : Радянський письменник, 1970. — 254с.

4.Бацевич Ф.С.Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К. : Видавничий центр "Академія", 2004. — 344с.

5.Богдан С.К.Семантична визначеність вставних одиниць у науковому тексті // Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1988. –Вип. 15. – С. 124 – 129.

6.Ботвина Н.В.Офіційно–діловий та науковий стилі української мови: Навч. посібник. – К.: Артек, 1998. – 190 с.

7.Вінніков В.А.Пам'ятка молодивм вченим з написання наукових праць //Український радіологічний журнал.-2009.-№17.- С.7-9.

8. Воєвода Н.Р. Культура наукової мови: Методичні вказівки до семінарських занять. – Керч, 2011.

9.Волкотруб Г.Практична стилістика української мови: Навч посіб.- Тернопіль: Підручники і посібники, 2008.-256с.

10.Гінзбург М. Д.Десять відомих правил українського ділового та наукового стилю, зведені в систему // Стандартизація, сертифікація, якість, 2004. – № 2. – С. 22–28.

11. Городенська К.Синтаксична специфіка української наукової мови // Українська термінологія і сучасність: Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ, 2001. – Вип. IV. – С.11–14.

12.Євграфова А.Заголовок як актуалізатор текстової інформації // Електронна бібліотека Інституту журналістики. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: . – Загол. з екрана. – Мова укр.

13.Зарицький М.С.Актуальні проблеми українського термінознавства: Підручник. – К.: ІВЦ Вид. "Політехніка"; ТОВ Фірма "Періодика", 2004. – 128 с.

14.Коваль А.П.Науковий стиль сучасної української літературної мови. Структура наукового тексту. – К., 1970. – 306 с.

15.Кочерга О.Деякі міркування про шляхи і манівці розвитку української наукової термінології // Сучасність. – 1994. – № 399–400.

16.Мацько Л. І., Кравець Л. В.Культура української фахової мови.-К.: ВЦ "Академія", 2007.- 360 с.

17.Мацько Л.І., Мацько О.М.Риторика: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.: Вища школа, 2003. – 311 с.

18.МацькоЛ.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. – К.: Вища школа, 2003. – 462 с.

19.Непийвода Н.Автор наукового твору: спроба психологічного портрета // Мовознавство.- 2001.-№3.-С.11-23.

20.Огієнко І.Історія української літературної мови. – К.: Наша культура і наука, 2001. – 440с.

21.Онуфрієнко Г.С.Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: "Центр навчальної літератури", 2006.– 312с.

22.Онуфрієнко Г.С.Науковий стиль української мови: Навч. посіб з алгоритмічними приписами. – К.: "Центр навчальної літератури", 2009.– 392 с.

23.Основи наукового мовлення: Навч.-метод. посіб /уклад. Т.В. Симоненко.- Черкаси: ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. — 2005. — 80с.

24.Панько Т., Кочан І., Мацюк Г.Українське термінознавство: Підручн. – Львів: Світ, 1994.– 215 с.

25.Рiзун В.Про стан нашої науки та вимоги до написання дисертацій (За матеріалами виступу на науковому семiнарi перед керiвниками дисертацiйних дослiджень та здобувачами наукових ступенiв 12 березня 2003 року) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: . – Загол. з екрана. – Мова укр.

26.Cагач Г.М.Ділова риторика: мистецтво риторичної комунікації: Навч. посіб. – К., 2003. – 255 с.

27.Серажим К.Тексти–міркування і тексти–докази: семантичне і стилістичне розмежування // [Електронний ресурс] – Режим доступу: . – Загол. з екрана. – Мова укр.

28.Сербенська О.Культура усного мовлення: Практикум: Навчальний посібник. – К.: Центр навч. літератури, 2004. – 216с.

29.Синиця І.А.Діалогічність у науковому тексті // Мовознавство. – 2004. – №2–3. – С. 55–60.

30.Ставицька Л.Відгук офіційного опонента // [Електронний ресурс] – Режим доступу:. – Загол. з екрана. – Мова укр.

31.Струганець Л.Динаміка лексичних норм української літературної мови ХХ ст. – Тернопіль: Астон, 2002. – 352 с.

32.Сурмін Ю.Науковий текст: специфіка, підготовка та презентація: навч.-метод. посіб. – К.: НАДУ, 2008. - 184 с.

33.Умберто Еко.Як написати дипломну роботу: Гуманітарні науки / Пер. за ред. О.Глотова. – Тернопіль: Мандрівець, 2007. – 224 с.

34.Як підготувати і захистити дисертаціюна здобуття наукового ступеня. Методичні поради. 3-тє видання, виправлене і доповнене /Автор-упорядник Л.А. Пономаренко, доктор технічних наук, професор. — К.: Редакція «Бюлетеня Вищої атестаційної комісії України», Видавництво «Толока», 2005.— 80 с.

Словники

1. Бацевич Ф.С.Словник термінів міжкультурної комунікації / Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — К. : Довіра, 2007. — 207с.

2. Бибик С. П., Сюта Г. М. Словник іншомовних слів: Тлумачення, словотворення та слововживання:Близько 35 000 слів і словосполучень / С.Я. Єрмоленко (ред.). — Х. : Фоліо, 2006.— 623с.

3. Білоус М., Сербенська О.Екологія українського слова. Практичний словник–довідник. –Львів: Вид. центр ЛНУ імені Франка, 2005. – 88 с.

4. Бук С.3000 найчастотніших слів наукового стилю сучасної української мови / Наук. ред. Ф. С. Бацевич. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2006. – 192 с.

5. Бурячок А.А.Словник синонімів української мови: У 2 т. / НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні / А.А. Бурячок (ред.). К.: Наукова думка, 1999.

6. Бурячок А.А.Орфографічний словник української мови. – К.: Наукова думка, 2002. – 460 с.

7. Великий зведений орфографічний словник сучасної української лексики: 253 000 слів / В.Т.Бусел (авт., кер. проекту та головн. ред.). – К.; Ірпінь: Перун, 2004. – 887 с.

8. Гринчишин Д. Г., Капелюшний А. О., Пазяк О. М., Сербенська О. А., Терлак З. М.Словник труднощів української мови: Близько 15000 слів / С.Я.Єрмоленко (ред.). — К. : Радянськашкола, 1989. — 336с.

9. Дзюбишина- Мельник Н. Я., Дужик Н. С., Єрмоленко С. Я., Ленець К. В., Пустовіт Л. О.Культура мови на щодень / НАН України; Інститут української мови / С.Я. Єрмоленко (ред.). — К.: Довіра, 2000. — 170с.

10. Караванський С.Російсько–український словник складної лексики. – К.: Вид. центр "Академія", 1998. – 712 с.

11. Карачун В.Я.Орфографічний словник наукових і технічних термінів: Правопис. Граматика: Понад 30 000 слів. – К.: Криниця, 1999. – 524с.

12. Кочерган М.П.Словник російсько–українських міжмовних омонімів. – К.: Академія, 1997. –400 с.

13. Полюга Л. М.Словник синонімів української мови. – 2.вид. – К.: Довіра, 2006. – 477 с.

14. Практичний словничок нормативних висловів/ Упоряд. А. Сербенська. – Львів: НТШ, 2002. – 35с.

15. Словник–довідник з культури української мови/ Д.Гринчишин, А.Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. – К.: Знання, 2004. – 367 с.

16. Словник української мови.В 11 томах. – К.: Наукова думка, 1971 – 1978.

17. Струганець Л.Культура мови. Словник термінів. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. – 2000. – 87 с.

18.Українська мова: Енциклопедія/ НАН України; Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови / В.М. Русанівський (голова ред.ком.). –2.вид., випр.і доп. – К.: Видавництво "Українська енциклопедія" ім. М.П. Бажана, 2004. – 824 с.

19. Українсько–російський словник наукової термінології/ За заг. ред. Л.О.Симоненко. – К.; Ірпінь: ВТФ "Перун", 2004. – 416с.

20. Фразеологічний словник української мови.У 2 книгах. Друге видання. – К.: Наукова думка. – 1999. – Кн. 1, 2.

21. Шевчук С.В.Разом, окремо, через дефіс. А–Я: Орфографічний словник: 32000 слів: Найуживаніші слова і словосполучення. Найновіші запозичення. Спеціальна різногалузева термінологічна лексика. – К.: А.С.К., 2006. – 416 с.

22. Шевчук С.В.Російсько-український словник ділового мовлення. – 2-ге вид., переробл і доповн. - К.: Вища шк., 2008.- 2008.- 487 с.

23. Широков В.А., Шевченко І.В., Рабулець О.Г., Костишин М., Пещак М.М.Словники України – інтегрована лексикографічна система. Електронний ресурс / НАН України; Український мовно–інформаційний фонд. – К., 2001. – 1 електрон. опт. диск (CDR).

Інтернет-ресурси

http://yak-my-hovorymo.wikidot.com/

http://chak-chy-pravylno-mу hovorymo.wikidot.com/

http://kultura-movy.wikidot.com/

http://rodovyi-vidminok.wikidot.com/

http://www.madslinger.com/mova/pravopys-2007/

http://nepravylno-pravylno.wikidot.com/

http://ros-ukr-idioms.wikidot.com/

http://terminy-mizhkult-komunikacii.wikidot.com/

www.domivka.net/forum/archive/index.php/t6037.html(Р.Рожанківський. Синтаксично-стилістичні риси науково-технічної мови);

www.rada.kiev.ua/LIBRARY/

www.novamova.com.ua

Інтернет-сторінки, що містять інформацію про історію та сучасний стан української літературної мови

1. .http://msdn.microsoft.com – Прес-реліз фірми Microsoft про виставку EnterEX, де відбулася презентація Windows Ukrainian Interface Language Pack);

2. http://dict.linux.org.ua – Проект англійсько-українського словника технічних термінів;

3. http://dict.linux.org.ua/text/index.html - Проект англо-українського словника технічних термінів;

4. http://hot-files.narod.ru/files/ Транслітераційні мовні програми для різних мов (в тому числі українською);

5. http://irc.iatp.by/showart.php – Смайлики. Толковый словарь;

6. http://krytyka.kiev.ua – Журнал „КРИТИКА” (інформація про новий український правопис, термінологічні та інші проблеми сучасної української мови);

7. http://novamova.com.ua/index.html – Українська мова в Інтернеті, консультації фахівців, інформація про українську мову тощо;

8. http://ulif.org.ua – Український лінгвістичний портал;

9. http://www.domivka.net/ftema13134.html – Україномовний Інтернет;

10.http://www.geocities.com/ukrexlibris/ – Україномовний сайт про сучасну українську мову;

11.http://www.msu.kharkov.ua/tc/ – Галузевий термінологічний центр;

12.http://www/nestor.minsk.by/kg/0-ukrain/ – Інтернет-видання „Компьютерная газета” (про пакет з українським інтерфейсом для Windows XP Professional від Microsoft);

13.www.korespondent.net/data/events.html – Українська мережа новин “Кореспондент” (інформація про випуск Microsoft україномовної версії Windows);

14.www.zn.kiev.ua – Газета „Дзеркало тижня” (сучасний стан української літературної мови).

15.http://www.univ.kiev.ua – Офіційний сайт Київського національного університету імені Тараса Шевченка (інформація про розвиток сучасної української літературної мови на сайті лінгвістичного гуртка);

16.www. utoronto.ca – Електронна бібліотека української літератури в Торонто (Канада);

17. http://snark.ukma.kiev.ua – Бібліотека художньої літератури Києво-Могилянської академії;

18.http://poetry.uazone.net – Електронна бібліотека української поезії;

19.http://newbabilon.freewebpage.org – Електронна бібліотека української літератури „Новий Вавилон”;

20.www.aup.iatp.org.ua – Офіційний сайт Асоціації українських письменників з бібліотекою художніх творів.


0003086283126718.html
0003145746319628.html
    PR.RU™