Її обсяг і форми контролю

Назви змістових модулів і тем Кількість годин
денна форма/ заочна форма
усього у тому числі
лекції семінарські/ практичні заняття індивіду альні завдання СРС Форма контролю
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи сервісної діяльності
Тема 1. Сервіс як діяльність, потреба та послуга Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 2. Сервісна діяльність як форма задоволення потреб людини Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 3. Етика та психологія сервісної діяльності. Інформаційній сервіс Опитування, доповіді, обговорення ситуацій, контроль робота
Модульний контроль 1 Модульна контрольна робота №1
Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Базові аспекти діяльності сервісного підприємства
Тема 4. Сутність і особливості менеджменту у сфері послуг Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 5. Планування діяльності сервісного підприємства Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 6. Процес організації менеджменту у сфері послуг Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 7. Мотивація як функція менеджменту на підприємствах сфери послуг Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 8. Управлінський контроль сервісного підприємства Опитування, доповіді, обговорення ситуацій
Тема 9. Культура сервісного підприємства Опитування, доповіді, обговорення ситуацій, контроль робота
Модульний контроль 2 Тестування
Разом за змістовим модулем 2
Усього годин Екзамен
ІНДЗ
Разом годин

Розподіл балів за рейтинговою системою оцінюванняЗа видами діяльності

Сума балів за змістовий модуль Змістовий модуль №1 МК 1 Змістовий модуль №2 МК 2 ІНДЗ Сума балів за дисци-пліну Семестро-вий контроль - екзамен
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
Кількість балів за видами робіт:
Лекції
Семінарські/ практичні заняття
Індивідуальні завдання
СРС
ІНДЗ
Модульний контроль
Всього балів

Плани проведення семінарських/ практичних занять з кожної теми

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Теоретичні основи сервісної діяльності

Тема 1. Сервіс як діяльність, потреба та послуга

Семінарське заняття 1

Питання для обговорення і завдання для індивідуальної роботи

1. Що таке сервісна діяльність?

2. Які основні види людської діяльності? В чому специфіка сервісу в кожному з цих видів діяльності?

3. Що таке потреба?

4. Які існують класифікації потреб?

5. Які взаємозв'язані біологічні і соціальні потреби людини?

6. В чому полягає ієрархічна теорія потреб А. Маслоу?

7. Хто і яким шляхом може впливати на формування потреб людини?

8. В чому значення розділення потреб на "розумні" і "безрозсудні"? Чим вони розрізняються?


0003882552362282.html
0003942084175253.html
    PR.RU™