Підготовка до виконання роботи

5.3.1. Підключити макет до мережі 220 В шляхом замикання тумблера "Сеть" і записати номер макета.

5.3.2. Натисканням кнопки "Подсвет" увік-нути підсвічування статичних вольт-амперних характеристик і зняти їх копії на аркуші паперу в клітинку. Після закінчення цієї операції підсвічування вимкнути.

5.3.3. Перемкнути вольтметр для вимірювання напруги Uбе.

Натиснути кнопку «Уст. 0 Uбе» і, не відпускаючи її, установити стрілку вольтметра на нуль.

5.3.4. Визначити значення струмів бази, що відповідають кожній реалізації вихідних статичних характеристик, які є в сім’ї характеристик.

Для цього встановити Rк = 0, Е0 =10 В, і змінюючи струм бази (регулювання Еб), виміряти і записати на копіях характеристик ті значення Iб, які відповідають значенням струму колектора при Uке= 10 В.

5.3.5. Зняти й побудувати вхідну статичну характеристику Iб = f (Uбе) при Uке=10 B.

Для цього виміряти значення напруги Uбе, що відповідають струмам бази: 0,01; 0,05; 0,1 мА, і так до 0,35 мА з інтервалом 0,05 мА.

5.3.6. Для досліджуваної схеми побудувати навантажувальну пряму транзистора (вихідну динамічну характеристику) з постійного струму (рис. 5.2). Значення Ек і Rк задані в табл. 5.1 і відзначаються номером бригади, який дає викладач.

Таблиця 5.1

Параметр Номер бригади
Ек, В
Rк, кОм 1,5 1,5

Рисунок 5.2

5.3.7. Використовуючи навантажувальну пряму (рис. 5.2), побудувати прохідну динамічну характеристику Iк = f(Iб) (рис. 5.3).

Рисунок 5.3

5.3.8. За прохідною динамічною характеристикою визначити значення струмів Iк та Iб, що відповідають границям робочої ділянки, у межах якої зберігається лінійна залежність Iк від Iб, Iк max, Iк min, Iб max, Iб min.У межах робочої ділянки вибрати вихідну робочу точку А з координатами I0б, I0к, що дозволяє одержати при однакових різнополярних приростах струму бази ∆Iбm максимально можливі прирости струму колектора + ∆Iкm = – ∆Iкm, Iоб, Iок.

5.3.9. Відзначити положення вихідної робочої точки на вихідній динамічній характеристиці й визначити значення напруги спокою Uоке.

Визначити граничні значення напруги Uке, які відповідають межам робочої ділянки, Uоке min, Uоке max.

Обчислити значення максимального приросту напруги колектора Uкm, яке пропорційно збільшенню струму бази.

5.3.10. Відзначити положення вихідної робочої точки А на вхідній вольт-амперній характеристиці (ВАХ), а також визначити значення напруги зсуву Uобе, що відповідає обраному значенню Iоб, Uобе .

Знайти граничні значення напруги Uбе, що відповідають межам робочої ділянки, Uобе min, Uобе max.

Значення Iоб, Uобе, Iек, Uоке занести в графу "Розрахунок" табл. 5.2.

5.3.11. Для обраної вихідної робочої точки визначити диференціальні параметри транзистора h21Е і h11Е. Формули для обчислень і самі обчислення привести в лабораторному журналі.

5.3.12. Розрахувати коефіцієнт підсилення розглянутого підсилювального каскаду за напругою, струмом і потужністю:

; Ki= h21Е; Kр=K·Ki.

Результати розрахунку відобразити в графі "Розрахунок" табл. 5.2.

5.3.13. Визначити графоаналітичним способом коефіцієнти підсилення за напругою, струмом і потужністю (рис. 5.4).

Рисунок 5.4

; .

Результати розрахунку відобразити в графі "Розрахунок" табл. 5.2 і порівняти з коефіцієнтами, отриманими при виконанні п. 5.3.13.


0007617729330745.html
0007677254867728.html
    PR.RU™