Загальна характеристика правової держави.

Держава і особа.

В теорії держави і права використовуються терміни “людина”, “особа”, “громадянин”, зміст яких слід розрізняти.

Термін “людина” означає біологічну істоту, наділену мовою, здатністю мислити, створювати і використовувати знаряддя праці. Поняття “особа” характеризує людину як суб’єкта, що має індивідуальні ознаки та усвідомлює себе членом соціальної спільності. Термін “громадянин” означає особу, яка перебуває у сталих юридичних відносинах з конкретною державою і має її громадянство.

Соціальна спрямованість будь-якої держави наочно виявляється в її ставленні до особи, що знаходить вираження у понятті правового статусу особи.

Правовий статус особи – це сукупність закріплених у законодавстві прав, свобод та обов’язків громадян та гарантій їх реалізації.

Держава й особа тісно взаємопов’язані. Головний обов’язок держави – забезпечення людині належних умов для здійснення прав і свобод, виконання обов’язків, в тому числі і перед державою. Держава відповідальна перед людиною і суспільством за свою діяльність. За допомогою права (передусім конституційного) держава закріплює відповідний правовий статус людини і громадянина, забезпечує кожній особі рівні можливості користуватися своїми суб’єктивними правами і виконувати свої обов’язки.

Ідея правової держави зародилася ще в античні часи. Власне концепцію правової держави пов’язують з класичними працями Дж. Локка, Ш.Л. Монтеск’є, І. Канта. Сам термін “правова держава” утвердився в німецькій юридичній літературі у першій половині ХІХ ст. у працях К.Т. Велькера, Р. Моля та ін.

Виходячи із сучасних поглядів правова держава характеризується такими суттєвими рисами (принципами):

1) наявність розвинутого громадянського суспільства та суверенітет народу (джерелом державної влади має бути народ);

2) панування права в усіх сферах державного і суспільного життя;

3) непорушність прав і свобод громадян, їх юридичне закріплення в конституції та інших законах;

4) верховенство законів у регулюванні суспільних відносин;5) поділ державної влади на законодавчу, виконавчу і судову;

6) наявність ефективної правоохоронної системи;

7) забезпечення функціонування держави, її органів і посадових осіб за принципом “заборонено все, крім того, що дозволено законом”;

8) забезпечення участі громадян в усіх сферах суспільного і державного життя за принципом “дозволено все, що не заборонено законом”;

9) взаємна відповідальність держави та особи;

10) висока правова культура суспільства та особи.

Таким чином, правова держава - це держава, яка обмежена у своїй діяльності правом, що захищає свободу та інші права особи і підпорядковує владу волі суверенного народу.

До основних шляхів формування правової держави в Україні слід віднести:

1) необхідність зв’язати правом діяльність держави та її органів;

2) подолання відчуження громадян від власності, безпосередньої та представницької форм демократії;

3) чітка і ефективна робота законодавчої влади;

4) проведення судово-правової реформи;

5) формування у населення нового правового мислення, високого рівня правової культури.

Ідея правової державності дістала офіційне закріплення у ст.1 Конституції України. Але варто підкреслити, що цю ідею слід розглядати як ідеал, на реалізацію якого необхідно багато часу і зусиль.


0007832954865831.html
0007898030832013.html
    PR.RU™